Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng
4/17/19 9:04 AM

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 đã bãi bỏ quy định về giấy phép quy hoạch; trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 07/3/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang dự thảo để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP theo hướng: “Trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xem xét, quyết định thông qua trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị quy định tại khoản 10 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.”. Vì vậy, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cần tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện sau khi Nghị định sửa đổi được ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 34/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_34-BXD-QHKT_16042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE