Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai
10/18/19 4:38 PM

Ngày 18/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 154/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 25/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai. Theo đó, tiến độ thực hiện việc lập Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai là 15 tháng kể từ khi Nhiệm vụ Quy hoạch được phê duyệt.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 thì các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thì được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch quy định: “Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 thảng 01 năm 2019, trong quả trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt”.

Tuy nhiên, Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 không được phê duyệt trước thời điểm Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực (01/01/2019). Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Ọuy hoạch năm 2017. Nội dung nghiên cứu của Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đã thực hiện theo Quyết định số 127/ỌĐ-TTg ngày 25/01/2018 có thể sử dụng để lập quy hoạch tỉnh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 154/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_154-BXD-QHKT_18102019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE