Tin hoạt động
 
Xác định chỉ số giá nhân công tại Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai
6/7/19 4:03 PM

Ngày 06/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1317/BXD-KTXD gửi Kiểm toán Nhà nước về việc xác định chỉ số giá nhân công tại Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

1. Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai được phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3415/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2007 của  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Theo quy định tại Điều 37 về xử lý chuyển tiếp của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP  ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015) thì  “dự án đầu tư xây dựng phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa triển khai hoặc đang triển khai thì các công việc về quản lý chi phí thực hiện theo các quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP  ngày 14/12/2009 của Chính phủ”. Do vậy, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý việc xác định và công bố chỉ  số giá xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Tại Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD đã quy định việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng như sau: “đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình và quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng”.

Như vậy, đối với dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng và quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng.

3. Theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD, thì chỉ số giá nhân công xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian. Giá nhân công xây dựng làm cơ sở tính toán chỉ số giá nhân công được xác định trên cơ sở hướng dẫn về tiêu chí xác định tiền lương nhân công thị trường hoặc công bố của các tỉnh ở từng thời kỳ.

Do dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, việc công bố/hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tại các tỉnh chưa kịp thời, thống nhất; nên để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất chung cho cả dự án thì việc lựa chọn phương pháp tính toán chỉ số giá nhân công căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định là chấp nhận được. Trường hợp công trình đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố mà các tỉnh đều đã công bố mức lương nhân công thị trường thì việc tính toán chỉ số giá nhân công phải thực hiện trên cơ sở tiền lương nhân công thị trường theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1317/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1317-BXD-KTXD_06062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !