Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ
7/8/19 3:10 PM

Ngày 27/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai hiệu quả việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, Bộ Xây dựng đã có công văn 1586/BXD-QLN (08/7/2019) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Nghị quyết số 63/NQ-CP, Nghị quyết số 46/NQ-CP, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát và thanh, quyết toán vốn hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg nhằm đảm bảo hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ trong năm 2019.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và các quy định của các văn bản nêu trên tại địa phương, nhằm đảm bảo việc hỗ trợ công khai, minh bạch.

3. Gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (trước ngày 30/7/2019) về kết quả thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 09/2013/TT-BXD (số liệu Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017) tính đến hết tháng 6/2019 về các nội dung:

- Tổng số hộ đã hoàn thành hỗ trợ ..... hộ (gồm ... hộ xây mới và ... hộ sửa chữa).

- Tổng số hộ đang triển khai hỗ trợ ..... hộ (gồm ... hộ xây mới và ... hộ sửa chữa).

- Kết quả giải ngân (số kinh phí đã được ngân sách Trung ương cấp cho cả 2 giai đoạn) là ...... đồng/tổng số ..... đồng (đạt tỷ lệ ...%).

4. Bộ Xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại các địa phương vào tháng 9,10/2019 để chuẩn bị cho việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách vào cuối năm 2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương có văn bản phản ánh, báo cáo để Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1586/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1586-BXD-QLN_08072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE