Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
7/8/19 5:04 PM

Ngày 08/7/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 620/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị gồm các ông/bà có tên sau:

1. Phạm Văn Khánh, Cục trưởng - Cục Kinh tế xây dựng, Tổ trưởng

2. Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng - Cục Kinh tế xây dựng, Tổ phó

3. Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

4. Đặng Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Định mức &Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

5. Nguyễn Thùy Lê, Chuyên viên Phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

6. Phùng Thị Hương Giang, Chuyên viên Phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

7. Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

8. Nguyễn Bích Hạnh, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

9. Nguyễn Thị Lệ Dung, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

10. Đặng Anh Tuấn, Viên chức, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

11. Hà Phương Anh, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

12. Phạm Đức Minh, Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Thành viên

13. Ma Thị Luyến, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Thành viên

14. Trương Thị Thùy Linh, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên

15. Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng, Thành viên

16. Phạm Thị Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm QHXD 4 - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Thành viên.

Quyết định nêu rõ chức năng và nhiệm vụ của Tổ biên tập:

1. Dự thảo Thông tư; tổ chức lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức có liên quan và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

2. Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến soạn thảo Thông tư do Tổ trưởng tổ biên tập phân công.

4. Thành viên Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chỉ đạo hoạt động của Tổ biên tập. Tổ biên tập tự giải thể sau khi Thông tư này được ban hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 620/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE