Phản hồi các kiến nghị
 
Điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác trong dự án đầu tư xây dựng
8/7/19 2:18 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5039/BKHĐT-KTNN ngày 19/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kiến nghị điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác trong dự án đầu tư xây dựng kèm theo Văn bản số 1429/UBND-ĐTXD ngày 28/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1836/BXD-KTXD (07/8/2019) trả lời như sau:

1. Về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, do khó khăn bố trí vốn nên Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2020 tại Văn bản số 169/TTg-KTN ngày 27/01/2016. Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng xác định theo Quyết định số 957/QĐ-BXD là không phù hợp. Vì vậy, căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư tổ chức lập dự toán bổ sung chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định là phù hợp với quy định.

Chi phí quản lý quản lý dự án đầu tư xây dựng, được sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được phê duyệt. Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Về chi phí khác trong tổng mức đầu tư đầu tư xây dựng công trình

Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

Chi phí khác trong chi phí đầu tư xây dựng là những chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy, căn cứ tình hình thực tiễn, điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư nghiên cứu bổ sung chi phí này, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1836/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1836-BXD-KTXD_07082019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE