Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
3/18/19 3:12 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri tiếp tục đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy; sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư công, đầu tư, xây dựng, đất đai… để giúp các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn số 500/BXD-PC ngày 15/3/2019 xin được trả lời như sau:

Trong thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã tích cực nghiên cứu, rà soát, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, đầu tư công, xây dựng, đất đai..., cụ thể:

- Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, gửi Bộ Tư pháp bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 tại Tờ trình số 08/TTr-BXD, văn bản số 188/BXD-PC ngày 28/01/2019. Ngày 25/02/2019, Chính phủ có Tờ trình số 48/TTr-CP về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; trong đó, đã bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Ngày 25/02/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1520/VPCP-PL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tích cực soạn thảo dự án Luật, dự kiến trình Chính phủ tháng 7/2019.

- Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị liên quan đến đầu tư, kinh doanh tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo (văn bản số 283/BXD-PC ngày 15/02/2019). Dự án Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đã được Bộ Tư pháp thẩm định (văn bản số 33/BTP-PLDSKT ngày 28/02/2019), đã trình Chính phủ (Tờ trình số 1319/TTr-BKHĐT ngày 04/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Bộ Xây dựng đã tham gia góp ý, xây dựng dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ngày 21/02/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp Phiên họp thứ 31 cho ý kiến về các vấn đề khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Theo Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 371/CTr-UBTVQH14 ngày 11/12/2018) thì dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 tại Phiên họp thứ 33 (dự kiến từ ngày 10-16/4/2019) trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

- Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự thảo Nghị định này đã lấy ý kiến Thành viên Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo số 21/BC-BXD ngày 28/02/2019 tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; đồng thời hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành.

- Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Ngày 01/3/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 84/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp ngày 19/02/2019; theo đó, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về hợp đồng EPC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nêu trên bảo đảm tính bao quát, đầy đủ, tạo sự linh hoạt, hiệu quả cao trong ký kết và thực hiện các hợp đồng theo hình thức hợp đồng EPC, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tích cực triển khai các nội dung theo chỉ đạo.

- Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 (văn bản số 488/BXD-PC ngày 14/3/2019) nhằm tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trên thực tế.

- Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng để bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; sửa đổi, bổ sung Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (trong thời gian chưa ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị) để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở; tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trên thực tế thời gian qua.

- Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, đề xuất ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến phát triển và quản lý các công trình condotel, officetel, biệt thự nghỉ dưỡng…; sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, nhà ở nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng và các văn bản có liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 500/BXD-PC.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE