Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 7
8/9/19 5:07 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Về chính sách xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách: Hiện tại, theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, quy định mức hỗ trợ cho đối tượng (là hộ gia đình có người có công với cách mạng; hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng) xây mới nhà ở là 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa là 20 triệu đồng/nhà đã góp phần chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện về nhà ở cho các đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, đối với các vùng, địa bàn khó khăn, như: vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, chi phí vận chuyển và giá vật liệu xây dựng là rất cao (so với mức giá bình quân) nên chi phí xây dựng, sửa chữa nhà ở là cao hơn nhiều so với các vùng khác. Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ nâng mức hỗ trợ, có chính sách hỗ trợ tăng thêm để gia đình hộ nghèo và hộ gia đình chính sách có điều kiện xây dựng và sửa chữa nhà ở”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1866/BXD-QLN (09/8) xin được trả lời như sau:

1. Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 được Thủ tướng Chính phủ ban hành để thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng là hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, đối với các hộ nghèo mà đồng thời là hộ người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì cũng được hưởng hỗ trợ theo chính sách này.

2. Cơ sở để xác định mức hỗ trợ của các chính sách nói chung cũng như Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở nói riêng được căn cứ vào điều kiện khả năng ngân sách của đất nước trong từng giai đoạn. Theo tính toán tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng để xây mới (40 triệu đồng/hộ) hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở (20 triệu đồng/hộ) là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; mức kinh phí hỗ trợ này cao hơn mức kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ gia đình theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại khu vực nông thôn (theo quy định của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 thì mỗi hộ gia đình được vay 25 triệu đồng với lãi suất 3%/năm trong 15 năm và có 05 năm ân hạn).

Theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì ngoài việc được hỗ trợ với mức kinh phí từ ngân sách nhà nước nêu trên thì còn được huy động từ nhiều nguồn khác để thực hiện như: hỗ trợ từ ngân sách địa phương, cộng đồng, dòng họ, hộ gia đình tham gia đóng góp (bằng nhân công, tiền, vật liệu...) và tự tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đồng thời, Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương để các hộ gia đình áp dụng cho phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ.

Trong điều kiện kinh tế của đất nước hiện nay, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội thì sau khi hoàn thành hỗ trợ, nhà ở của các hộ gia đình người có công đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn "3 cứng", chất lượng và diện tích theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Ngãi để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1866/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1866-BXD-QLN_09082019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE