Tin địa phương
 
Quảng Ngãi: Chỉ đạo về quản lý sử dụng, thanh, quyết toán vốn đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản
10/15/19 3:16 PM

Thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 05/7/2019 về kết quả giám sát việc quản lý sử dụng, thanh, quyết toán vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2018 và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách huyện, xã đến thời điểm 31/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sự cần thiết xây dựng, ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương trên cơ sở đảm bảo có sự tham gia, giám sát của người dân, của nhà tài trợ; quy trình sử dụng, thủ tục thanh toán đơn giản và ban hành Cơ chế thanh toán, quyết toán các nội dung, hoạt động, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn huy động khác theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2019.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sự cần thiết xây dựng, trình HĐND tỉnh Quy định mức đóng góp tối đa của nhân dân, mức miễn giảm cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2019.

Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình và giải ngân kế hoạch vốn chuyển tiếp, vốn năm 2019; cân đối ngân sách và các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo bố trí đủ vốn thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn và trả nợ quyết toán dự án hoàn thành; hạn chế phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời rà soát số lượng các công trình, dự án không còn hồ sơ quyết toán trên địa bàn và có giải pháp xứ lý.


Theo Quangngai.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE