Tin hoạt động

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV (2/18/20 4:10 PM)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: “Đề nghị điều chỉnh, bổ sung điểm b, mục 2 Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng giao cho "Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của mình phê duyệt” (trừ các công trình có quy mô nhỏ lẻ sử dụng đất < 5.OOOm2 tại khu quy hoạch nông thôn mới). Cử tri phản ánh, hiện nay quy định ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của sở quản lý công trình xây dụng chuyên ngành trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của mình phê duyệt, nên trong quá trình triển khai thực hiện các công trình quy hoạch xây dựng diện tích nhỏ như: nhà văn hóa thông bản, các điểm trường học... đã được duyệt theo quy hoạch nông thôn mới thời gian thẩm định, phê duyệt kéo dài”.

Danh mục đồ án quy hoạch
LIÊN KẾT WEBSITE