Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện(02/12/2022)

Ngày 2/12/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất nội dung quy hoạch không gian ngầm đô thị trong quy chuẩn quy hoạch xây dựng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :