Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xi măng - Phương pháp thử theo định hướng mới(05/01/2023)

Ngày 4/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xi măng - Phương pháp thử theo định hướng mới”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :